ارتباط با مهر زنده رود

پست الکترونیک
info@kidsngo.ir
تلفن های تماس
۹۸۹۱۳۶۵۲۸۵۷۰
۹۸۹۱۳۲۹۴۹۸۳۲
۹۸۳۱۳۵۵۱۵۶۰۹
فکس – دورنگار
۹۸۳۱۳۳۳۱۰۳۸۹
مکان
• نشانی مرکز آموزشها: زینبیه شهرک امام حسین . کوچه شهید خفاجی(۱۲)
• نشانی خیریه حقوقی و دفتر مرکزی :اصفهان . خیابان نیکبخت . کوچه قبل از دادگستری . کوچه گلستان . پلاک ۱۰
شماره پیامک
۳۰۰۰۴۶۵۷۱۳۸۸۰۷
 alt=