انواع کمک های فردی،سازمانی و… :

کمک های نقدی

کمک های غیر نقدی